วิหารหลวง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เก๋งจีนหน้าพระวิหาร เขาพระสุเมรุ พระอุโบสถ ศาลาลอย ศาลาลอย ศาลาลอย ศาลาลอย วิหารคด ศาลาดิน ศาลาดิน สัตตมหาสถาน สัตตมหาสถาน ศาลาดิน ศาลาดิน หอระฆัง ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย ศาลาราย
 ศาลารายพระอุโบสถ

          เป็นศาลาก่ออิฐถือปูนเตี้ยชั้นเดียวหลังคาจั่วทรงไทยมุงกระเบื้อง หน้าบันปูนปั้นลายดอกและเถาแบบจีนซุ้มประตูแบบจตุรมุขกั้นแนวเขตระหว่างเขตพุทธาวาส
กับเขตสังฆวาส

 

 

 
 

บริเวณด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของพระอุโบสถมีศาลารายทั้งหมด 8 หลัง

 

                                  หน้าแรก