องค์ที่ 7 พระวิสุทธาธิบดี ( วีระ ภทฺทจารี เปรียญ 9 ประโยค )

นามเดิม
           วีระ นามสกุล รอดบำเรอ บิดาชื่อ พ่อลี มารดา แม่มา

ชาติกาล
            วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย จุลศักราช 1292 ตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2473 รัตนโกสินทร์ศก 148 เป็นปีที่ 6 แห่งรัชกาลที่ 7 ภูมิลำเนาอยู่บ้านป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การศึกษาเบื้องต้น
         สมัยเยาว์วัยได้หัดอ่านและเขียนอักษรสมัยอยู่ที่บ้านโดยมีปู่เป็นผู้สอนเมื่ออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ปู่จึงไปฝากเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดโสคาประดิษฐาราม (เขาแร้ง) ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน เมื่อสอบได้ชั้นประถมบริบูรณ์แล้วได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพรเพิ่มวุฒิ ถนนราษฏรยินดี ในเมืองราชบุรีในสมัยที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา บิดาได้นำไปฝากเป็นศิษย์ให้อยู่ในความปกครองดูแลของท่านพระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนตฺสิโล) เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย ใกล้กรมการทหารช่างราชบุรี ในปี พ.ศ. 2486 ภัยสงครามทางอากาศคุกคามหนัก บิดาจึงรับกลับไป อยู่บ้าน เป็นไข้หนักในปีนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลย ไม่ได้สอบไล่ และไม่ได้เรียนต่อ

 

 

บรรพชา
         ณ วัดเขาวังสะดึง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่ออายุ 16 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2488 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 7 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา จุลศักราช 1307 โดยมีเจ้าอธิการวงศ์ ธมฺมปาโล วัดเกาะลอย เจ้าคณะคณะตำบลเกาะพลับพลา เขาแร้ง เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาแล้วสังกัดอยู่ที่วัดโสคาประดิษฐาราม (เขาแร้ง) ตำบลเข้าแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีพระอธิการนกเป็นอาจารย์ผู้ปกครองได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมชั้นตรี และสอบได้ในปีนั้น ในปี พ.ศ. 2487 ประมาณเดือนมีนาคม พระอธิการนก อาวาสวัดโสคาประดิษฐารามลาสิกขา พระครูวิสุทธิสมณวัตร (แย้ม กนตฺสิโล) เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ซึ่งเป็นผู้ปกครองลงในสมัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมได้เจรจาขอสามเณรวีระต่อโยมบิดาเพื่อจะส่งให้ศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพ โยมบิดาก็อนุญาตด้วยดี ท่านพระครู ฯ จึงกำหนดวัน ส่งไปศึกษาเล่าเรียนย้ายสำนักสามเณรวีระพร้อมด้วยโยมบิดาได้เดินทางออกจากบ้านในวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม 2489 พักแรมที่วัดท้ายเมืองหนึ่งคืน รุ่งขึ้นท่านพระครูวิสุทธิสมณวัตร พาเข้ากรุงเทพ ฯโดยทางรถไฟ ขึ้นรถไฟที่สถานีรถๆฟราชบุรีมาลงที่สถานีบางกอกน้อยแล้วลงเรือข้ามฟากขึ้นที่ท่าพระจันทร์นั่งรถรางสายรอบเมืองไปลงที่ประตูสำราญราษฏร์ประตูผี ท่านพระครูฯ ได้นำไปฝากไว้ที่วัดเทพธิดาราม อยู่ในปกครองของพระมหาพลอย ญาณสํวโร ปธ. 6 ในสมัยนั้น

เริ่มการศึกษา
          เมื่อได้เข้าอยู่ในสำนักวัดเทพธิดารามเรียบร้อยแล้วก็เริ่มศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีได้ศึกษาในสำนักเรียนวัดเทพธิดาราม และสำนักเรียนอื่น ๆ เช่น วัดสระเกศ วัดจักรพรรดิ ราชาวาส วัดมหาธาตุ วัดสามพระยา วัดสุทัศนเทพวราราม วัดทองนพคุณ สอบประโยค ป.ธ. 3- ป.ธ. 6 ได้ในสมัยที่ยังเป็นสามเณร

อุปสมบท
         ณ พัทธสีมาวัดเทพธิดาราม ตำบลสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ 20 ปี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2494 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 โดยมีพระมงคลธรรมรังสี(ปาน อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามเป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชธรรม เสนานี (ศุข สุภทฺโท ป.ธ. 4) วัดมหาธาตุวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวิสุทธิโสภณ (ปลอด กมุทฺโท ป.ธ. 9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ สำร็จเป็นพระภิกษุด้วย ญัตติจตุตถกรรมวาจา เวลา 14.25 น.อยู่จำพรรษาที่วัดเทพธิดาราม ตลอดมา จรถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2507 จึงย้ายเข้ามาอยุ่วัดสุทศนเทพวราราม

วิทยฐานะ
         พ.ศ.2488 อายุ 16 ปี สอบนักธรรมชั้นตรีได้ ที่วัดโสคาประดิษฐารามสำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

         พ.ศ.2489 อายุ 17 ปี สอบเปรียญ 3 ประโยค ได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ.2491 อายุ 19 ปี สอบเปรียญ 3 ประโยค ได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ.2492 อายุ 20 ปี สอบเปรียญ 4 ประโยค ได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ.2493 อายุ 21 ปี สอบนักธรรมชั้นตรีได้ สำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ.2517 เป็นรองเจ้าคณะภาค 4

         พ.ศ.2517 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

         พ.ศ.2520 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

         พ.ศ.2522 เป็นเจ้าคณะภาค 4 จนถึงปัจจุบัน

         พ.ศ.2526 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

         พ.ศ.2527 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

         พ.ศ.2535 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

กรณียกิจ
         พระวิสุทธาธิบดีได้รับภาระพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์วัดสุทัศนเทพวรารามพระอารามที่องค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสถาปนาขึ้นกลางกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปประธานเมืองสุโขทัยและเป็นผู้สังวรรักษาสมณวัตรเคร่งครัดระเบียบ พระธรรมวินัยประเพณี ปฏิบัติราชการได้เรียบร้อยโดยสมควรแก่ตำแหน่งตลอดมา ประกอบด้วยอุตสาหะ วิริยะ ปฏิภาณ ปรีชา ได้ประกอบกรณียกิจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธจักร และอาราจักรอย่างไพศาล


                                  หน้าแรก