องค์ที่ 3 สมเด็จพระวันรัต ( แดง สีลวฑฺฒโน เปรียญ 8 ประโยค )
     
         นามเดิม แดง นามบิดา โพธิ นามมารดา มี
     
ชาติกาล   วันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน1 ปีมะเมีย พ.ศ.2365 จุลศักราช 1184 แห่งรัชกาลที่ 2 บ้านเดิมอยู่ใกล้วันอินทาราม ( วัดใต้ ) ปัจจุบัน ตำบลบางยี่เรือ อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร
     
บรรพชา    ณ วัดอินทาราม จังหวัดธนบุรี เมื่ออายุได้ 13 บรรพชาแล้วอยู่กับพระธรรม
เทศาจารย์ ( ฉิม ) มาเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดสระเกศ พระนคร
     
อุปสมบท   ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ( ปัจจุบันตำบลวัดราชบพิธเมื่อปีขาล พ.ศ. 2385 โดยมี
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( สน ) วัดสระเกศเป็นพระอุปัชฌาย์
มีนามฉายาว่า “ สีลวฑฒโน ”
     
วิทยฐานะ   เดิมเป็นเปรียญ 4 ประโยคอยู่ก่อนแล้ว ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งสุดท้ายเมื่อปีระกา พ.ศ. 2392 อายุได้ 29 ปี แปลได้อีก 4 ประโยครวมเป็น 8 ประโยค เป็นเปรียญเอกใน ปี 26 แห่งรัชกาลที่ 3
สมณศักดิ์
  รัชกาลที่ 4 ปีวอก พ.ศ. 2403 เป็นพระศรสมโพธิ
รัชกาลที่ 5 ปีวอก พ.ศ. 2415 เป็นพระเทพกวิ
รัชกาลที่ 5 ปีเถาะ พ.ศ. 2422 เป็นพระธรรมวโรดม
รัชกาลที่ 5 ปีเถาะ พ.ศ. 2434 เป็นสมเด็จพระวันรัต
 
ด้านสาธารณูปการ
   

ได้ปฏิสังขรณ์พระวิหารพระศรีศากยมุนี ตลอดจนพระอุโบสถ พระระเบียง และเสนาสนะอื่น ๆ ทั่ววัดสุทัศนเทพวราราม กับได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งที่บ้านเดิมของท่านขนานนามว่า “ วัดโพธิมิตร ” โดยอนุโลมตามนามโยมผู้ชาย “ โพธิ ” นามโยมผู้หญิงชื่อ “ มิ ” ถวายเป็นอารามหลวงปัจจุบันวัดนี้ตั้งอยู่ ณ ตำบลบางยี่เรือ อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะนามว่า “ พระโพธิวรคุณ ” (ฑูรย์) มรณภาพเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2443 จุลศักราช 1262 ตรงกับวันเสาร์แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด ในปีที่ 33 แห่งรัขกาลที่ 5 สิริรวมอายุได้ 79 ปี พรรษา 58 เป็นเจ้าอาวาสครองวัดสุทัศนเทพวรารามอยู่ 23 ปี ิ์


                                  หน้าแรก