เชิญร่วมงาน : มาฆบูชา 13 กุมภาพันธ์   

         ขอเชิญสาธุชนร่วมเวียนเทียน กราบไหว้พระศรีศากยมนี (หลวงพ่อโตสุโขทัย อายุ 800 ปี) ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม เพื่อเป็นสิริมงคลต่อกิจการร้านค้า ครอบครัว บริวาร และ ญาติมิตรให้มีความสุข และเจริญยิ่งขึ้นไป


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549  
    เวียนเทียน เวลา 19.00 น.

      วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดง “ โอวาทปาฏิโมกข์ ” ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธโอวาทนี้อธิบายหลักการและวิธีการ ของพุทธศาสนา ให้กับ พระภิกษุจำนวน ๑๒๕๐ รูป ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุอุปสัมปทา) และทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ที่ได้อภิญญา ๖ มาแล้วทั้งสิ้น


         

   
   
 

                                  หน้าแรก