ขอเชิญ
ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา ทุกวัน เวลา 19.00 - 21.00 น.   ณ. วิหารหลวงวัดสุทัศน์